Notary Public

คนไทยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า Notarial Services Attorneyคือใครและมีหน้าที่ทำอะไร ? และทำหน้าที่ต่างกับ Notary Public หรือไม่ ? และจะหาบุคคลที่ทำหน้าที่ Notarial Services Attorney ในประเทศไทยได้ที่ไหน?

คำตอบก็คือ Notarial Services Attorney คือทนายความที่ได้รับใบ อนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยให้ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้าในเอกสารนั้นๆ หรือรับรองสำเนาเอกสารเช่นว่านั้นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับหรือ    ทำคำรับรองประเภทอื่นๆ รวมทั้งการลงชื่อในฐานะเป็นพยานในเอกสารเช่นว่านั้นด้วย          ทั้งนี้ โดยส่วนมากแล้วจะนำเอกสารเหล่านั้นไปใช้ในต่างประเทศหรือใช้ที่สถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เป็นต้น ดังนั้น การทำหน้าที่ของ Notarial Services Attorney จึงไม่แตกต่างไปจากการทำหน้าที่ของ Notary Public ในต่างประเทศ แต่อย่างใด

แต่สำหรับคนต่างประเทศแล้วคงจะเข้าใจและคุ้นเคยกับบุคคลที่ทำหน้าที่  Notary Public เป็นอย่างดี แต่อาจจะไม่ทราบว่าในประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่ให้บริการอย่าง โนตารี่( Notary Services ) แล้วหรือไม่ ? และเป็นใคร อยู่ที่ใหน ?

ใน ปี พ.ศ. 2546 สภาทนายความแห่งประเทศไทยLawyers Council of Thailand ) ได้บัญญัติข้อกำหนดว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ปี พ.ศ. 2546 และได้เปิดการอบรมหลักสูตรการรับรองลาย มือชื่อและเอกสารให้แก่ทนายความที่ต้องการทำหน้าที่ดังกล่าว พร้อมทั้งออกใบอนุญาตให้แก่ทนายความที่สอบผ่านการอมรบในหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ทนายความผู้นั้นทำหน้าที่อีกสถานะหนึ่งก็คือ เป็นทนายความที่มีอำนาจหน้าที่ในการับรองลายมือชื่อและเอกสารหรือทำคำรับรองอื่นๆให้แก่ภาคเอกชนโดยทั่วไป อันสืบเนื่องมาจากการเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไม่สามารถให้การรับรองลายมือชื่อหรือเอกสารในทางการค้าบางประเภทให้แก่บุคคลทั่วๆไปได้

ดังนั้น ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา สภาทนายความแห่งประเทศไทย จึงได้มีการให้บริการอย่างโนตารี่( Notary Services) โดยนักกฎหมายที่เรียกกันว่าNotarial Services Attorney ซึ่งเป็นทนายความที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งทนายความที่ทำหน้าที่อย่างโนตารี ( Notary Services ) มีอยู่ไม่มากนักและส่วนมากจะมีสำนักงาน( Notary office ) ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ๆที่มีชาวต่างประเทศอาศัยอยู่ในประเทศไทย

สำหรับทนายความทั่วๆไปที่ไม่มีใบอนุญาตในการทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร จึงไม่เรียกว่าเป็น Notarial Services Attorney ดังนั้น การรับรองลายมือชื่อและเอกสารหรือการรับรองอื่นๆ จึงควรเรียกใช้เฉพาะทนายความที่ได้ชื่อว่าเป็น Notarial Services Attorney เท่านั้น

Many people may wonder what a Notarial Services Attorney is and what is its function, whether there is a Notarial Services Attorney in Thailand and how to find one.

     A Notarial Services Attorney is a lawyer whose function it is to administer oaths, to attest and certify, by his hand and official seal, certain classes of documents, in order to give them credit and authenticity in a foreign jurisdiction.

     In Thailand, a person who is authorized by the Lawyers Council of Thailand to administer oaths and to attest the authenticity of signatures is the lawyer licensed from the Lawyers Council of Thailand to practise law having passed the training course of Notarial Services Attorney of the Lawyers Council of Thailand to certify and to attest the authenticity of the signatures.

     At present, the Lawyers Council of Thailand has passed the requirements governing the registration of an Attorney Qualified to Certify Signatures and Documents B.E. 2546 and opened training course for lawyers as well as the issuance of the license to the lawyers who passed such training course of Notarial Services Attorney to do the function as a Notary Public in any other country.

     If you are looking for a Notarial Services Attorney, we’d like to introduce you to Suwat International Law & Notary Office, which has rendered this kind of services since B.E. 2546( Since the promulgation of the Notarial Services Attorney Law in Thailand ).

การแสดงความเห็นถูกปิด